Thema's

Voor verdere verduurzaming: Flightpath 2050

Voor een duurzame luchtvaart zijn innovaties nodig. De Lucht- en Ruimtevaartsector in Nederland laat hiervoor haar richting mede bepalen door wat er gebeurt in de EU, zoals beschreven in het 'Flightpath 2050 Europe's Vision for Aviation'. Vanuit deze visie is een strategische onderzoeksagenda “Strategic Research
& Innovation Agenda (SRIA)” opgesteld met Europese industrieën, luchtvaartmaatschappijen en kennisinstellingen. In deze agenda staan concrete doelstellingen omschreven waaraan de Europese luchtvaart moet voldoen, en waarvoor de komende decennia onderzoek en ontwikkeling nodig is. Ook op het gebied van duurzaamheid. Zo is het de bedoeling dat de CO2-emissies per passagier-km in 2050 75% lager zijn dan in 2000 en de NOx emissies 90% lager. De veiligheid gaat omhoog door 80% minder ongevallen in 2050 te hebben t.o.v. 2000 met inachtneming van de groei van het luchtverkeer.

De SRIA voorziet dat onder andere gewerkt gaat worden aan innovaties op het gebied van:
• Nieuwe vliegtuigontwerpen, met nieuwe lichtgewicht materialen en nieuwe voortstuwingsconcepten;
• Sterk verbeterde vliegtuigoperaties en luchtverkeersmanagement, denk aan volledige autonomie vanuit het vliegtuig, maar denk ook aan een luchtruim met een mix van bemande en onbemande vliegtuigen;
• Verbeterde luchthavenoperaties en luchthaveninrichting, denk hierbij aan emissievrij taxiën en betere inbedding van de luchthaven in de omgeving;
• Beter begrip van de invloed van luchtvaart op het klimaat, en van het klimaat op de luchtvaart, opdat de juiste maatregelen genomen kunnen worden;
• Alternatieven voor het beschikbaar komen van voorstuwingsenergie, zoals alternatieve brandstoffen.